Chính Sách Bảo Mật Thông Tin Khách Hàng

Cảm ơn bạn đã truy cập vào trang website được vận hành bởi Công Ty TNHH Trà Vinh Farm. Chúng tôi tôn trọng và cam kết sẽ bảo mật những thông tin mang tính riêng tư của bạn. Xin vui lòng đọc bản Chính sách bảo mật thông tin khách hàng dưới đây để hiểu hơn những cam kết mà chúng tôi thực hiện nhằm tôn trọng và bảo vệ quyền lợi của người truy cập.
Bảo vệ thông tin cá nhân của người tiêu dùng và gây dựng được niềm tin cho bạn là vấn đề rất quan trọng với chúng tôi. Vì vậy, chúng tôi sẽ dùng tên và các thông tin khác liên quan đến bạn tuân thủ theo nội dung của chính sách này. Chúng tôi chỉ thu thập những thông tin cần thiết liên quan đến giao dịch mua bán.

CHÍNH SÁCH BẢO VỆ THÔNG TIN CÁ NHÂN CỦA NGƯỜI TIÊU DÙNG

Người Tiêu Dùng hoặc Khách hàng sẽ được yêu cầu điền đầy đủ các thông tin theo các trường thông tin theo mẫu có sẵn trên Website purabep.com như: Họ và Tên, địa chỉ (nhà riêng hoặc văn phòng), địa chỉ email (công ty hoặc cá nhân), số điện thoại (di động, nhà riêng hoặc văn phòng), các chi tiết thẻ tín dụng (là loại và số thẻ tín dụng, mã CVC, ngày tháng hết hạn, tên chủ thẻ) và trong mức độ có thể, các tuỳ chọn... Thông tin này được yêu cầu để đặt và hoàn tất việc đặt hàng online của Khách hàng (bao gồm gửi email xác nhận đặt hàng đến Khách hàng).

1. MỤC ĐÍCH THU THẬP THÔNG TIN CÁ NHÂN CỦA NGƯỜI TIÊU DÙNG

Cung cấp dịch vụ cho Khách hàng và quản lý, sử dụng thông tin cá nhân của Người Tiêu Dùng nhằm mục đích quản lý cơ sở dữ liệu về Người Tiêu Dùng và kịp thời xử lý các tình huống phát sinh (nếu có).

2. PHẠM VI SỬ DỤNG THÔNG TIN CÁ NHÂN

Website sokfarm.com sử dụng thông tin của Người Tiêu Dùng cung cấp để:

      • Cung cấp các dịch vụ đến Người Tiêu Dùng;
      • Gửi các thông báo về các hoạt động trao đổi thông tin giữa Người Tiêu Dùng và Sokfarm
      • Ngăn ngừa các hoạt động phá hủy, chiếm đoạt tài khoản người dùng của Người Tiêu Dùng hoặc các hoạt động giả mạo Người Tiêu Dùng;
      • Liên lạc và giải quyết khiếu nại với Người Tiêu Dùng;
      • Xác nhận và trao đổi thông tin về giao dịch của Người Tiêu Dùng tại Sokfarm
      • Trong trường hợp có yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền.

3. THỜI GIAN LƯU TRỮ THÔNG TIN CÁ NHÂN

Không có thời hạn ngoại trừ trường hợp Người Tiêu Dùng gửi có yêu cầu hủy bỏ tới cho Ban quản trị hoặc Công ty giải thể hoặc bị phá sản.

4. NHỮNG NGƯỜI HOẶC TỔ CHỨC CÓ THỂ ĐƯỢC TIẾP CẬN VỚI THÔNG TIN CÁ NHÂN CỦA NGƯỜI TIÊU DÙNG

Người Tiêu Dùng đồng ý rằng, trong trường hợp cần thiết, các cơ quan/ tổ chức/cá nhân sau có quyền được tiếp cận và thu thập các thông tin cá nhân của mình, bao gồm:

      • Ban quản trị.
      • Bên thứ ba có dịch vụ tích hợp với Website sokfarm.com
      • Công ty tổ chức sự kiện và nhà tài trợ
      • Cơ quan nhà nước có thẩm quyền trong trường hợp có yêu cầu theo quy định tại quy chế hoạt động
      • Công ty nghiên cứu thị trường
      • Cố vấn tài chính, pháp lý và Công ty kiểm toán
      • Bên khiếu nại chứng minh được hành vi vi phạm của Người Tiêu Dùng
      • Theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền

5. ĐỊA CHỈ CỦA ĐƠN VỊ THU THẬP VÀ QUẢN LÝ THÔNG TIN

Công Ty TNHH Trà Vinh Farm
      • Địa chỉ: QL60, Khóm II, TT Tiểu Cần, Huyện Tiểu Cần, Tỉnh Trà Vinh, Việt Nam
      • Điện thoại: 0974 038 946

      • Email: info@sokfarm.com

6. PHƯƠNG TIỆN VÀ CÔNG CỤ ĐỂ NGƯỜI TIÊU DÙNG TIẾP CẬN VÀ CHỈNH SỬA DỮ LIỆU THÔNG TIN CÁ NHÂN CỦA MÌNH

Người Tiêu Dùng có quyền tự kiểm tra, cập nhật, điều chỉnh hoặc hủy bỏ thông tin cá nhân của mình bằng cách đăng nhập vào Website purabep.com và chỉnh sửa thông tin cá nhân hoặc yêu cầu Ban quản trị thực hiện việc này.
Người Tiêu Dùng có quyền gửi khiếu nại về việc lộ thông tin cá nhân của mình cho bên thứ 3 đến Ban quản trị. Khi tiếp nhận những phản hồi này, Purabep sẽ xác nhận lại thông tin, phải có trách nhiệm trả lời lý do và hướng dẫn Người Tiêu Dùng khôi phục và bảo mật lại thông tin.

Các hình thức tiếp nhận thông tin khiếu nại của Người Tiêu Dùng:
      i) Qua email: info@sokfarm.com

      ii) Qua điện thoại: 0974 038 946

7. CAM KẾT BẢO MẬT THÔNG TIN CÁ NHÂN CỦA NGƯỜI TIÊU DÙNG

Thông tin cá nhân của Người Tiêu Dùng trên Website sokfarm.com được Ban quản trị cam kết bảo mật tuyệt đối theo chính sách bảo mật thông tin cá nhân được đăng tải trên Website sokfarm.com. Việc thu thập và sử dụng thông tin của mỗi Người Tiêu Dùng chỉ được thực hiện khi có sự đồng ý của Người Tiêu Dùng trừ những trường hợp pháp luật có quy định khác và quy định này.

Không sử dụng, không chuyển giao, cung cấp hoặc tiết lộ cho bên thứ 3 về thông tin cá nhân của Người Tiêu Dùng khi không có sự đồng ý của Người Tiêu Dùng ngoại trừ các trường hợp được quy định tại quy định này hoặc quy định của pháp luật.

Trong trường hợp máy chủ lưu trữ thông tin bị hacker tấn công dẫn đến mất mát dữ liệu cá nhân của Người Tiêu Dùng, Ban quản trị có trách nhiệm thông báo và làm việc với cơ quan chức năng điều tra và xử lý kịp thời, đồng thời thông báo cho Người Tiêu Dùng được biết về vụ việc.

Bảo mật tuyệt đối mọi thông tin giao dịch trực tuyến của Người Tiêu Dùng bao gồm thông tin hóa đơn kế toán chứng từ số hóa tại hệ thống lưu trữ của công ty.

8. CƠ CHẾ TIẾP NHẬN VÀ GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI LIÊN QUAN ĐẾN VIỆC THÔNG TIN CỦA NGƯỜI TIÊU DÙNG

Khi phát hiện thông tin cá nhân của mình bị sử dụng sai mục đích hoặc phạm vi, Người Tiêu Dùng gửi email khiếu nại đến email info@sokfarm.com hoặc gọi điện thoại tới số 0974 038 946 để khiếu nại và cung cấp chứng cứ liên quan tới vụ việc cho Ban quản trị. Ban quản trị cam kết sẽ phản hồi ngay lập tức hoặc muộn nhất là trong vòng 24 (hai mươi tư) giờ làm việc kể từ thời điểm nhận được khiếu nại.

Khi phát hiện thông tin cá nhân của mình bị sử dụng sai mục đích hoặc phạm vi, Người Tiêu Dùng gửi email khiếu nại đến email purabep@puratosgrandplace.com hoặc gọi điện thoại tới số 1800 7247 để khiếu nại và cung cấp chứng cứ liên quan tới vụ việc cho Ban quản trị. Ban quản trị cam kết sẽ phản hồi ngay lập tức hoặc muộn nhất là trong vòng 24 (hai mươi tư) giờ làm việc kể từ thời điểm nhận được khiếu nại.C?m ?n b?n ?? truy c?p vào trang website ???c v?n hành b?i C?ng Ty TNHH Puratos Grand-Place Vi?t Nam. Chúng t?i t?n tr?ng và cam k?t s? b?o m?t nh?ng th?ng tin mang tính riêng t? c?a b?n. Xin vui lòng ??c b?n Chính sách b?o v? th?ng tin cá nhan c?a ng??i tiêu dùng d??i ?ay ?? hi?u h?n nh?ng cam k?t mà chúng t?i th?c hi?n nh?m t?n tr?ng và b?o v? quy?n l?i c?a ng??i truy c?p.
B?o v? th?ng tin cá nhan c?a ng??i tiêu dùng và gay d?ng ???c ni?m tin cho b?n là v?n ?? r?t quan tr?ng v?i chúng t?i. Vì v?y, chúng t?i s? dùng tên và các th?ng tin khác liên quan ??n b?n tuan th? theo n?i dung c?a chính sách này. Chúng t?i ch? thu th?p nh?ng th?ng tin c?n thi?t liên quan ??n giao d?ch mua bán.
 
CHíNH SáCH B?O V? TH?NG TIN Cá NH?N C?A NG??I TIêU DùNG
 
Ng??i Tiêu Dùng ho?c Khách hàng s? ???c yêu ca?u ?i?n ??y ?? các th?ng tin theo các tr??ng th?ng tin theo m?u có s?n trên Website purabep.com nh?: H? và Tên, ??a ch? (nhà riêng ho?c v?n phòng), ??a ch? email (c?ng ty ho?c cá nhan), s?? ?iê?n tho?i (di ???ng, nhà riêng ho?c v?n phòng), các chi tiê?t th? tín d?ng (là lo?i và s?? th? tín d?ng, m? CVC, ngày tháng hê?t h?n, tên ch? th?) và trong m?c ??? có thê?, các tu? ch?n... Th?ng tin này ???c yêu ca?u ?ê? ??t và hoàn ta?t viê?c ??t hàng online c?a Khách hàng (bao g??m g?i email xác nha?n ??t hàng ?ê?n Khách hàng).
 
1. M?C ?íCH THU TH?P TH?NG TIN Cá NH?N C?A NG??I TIêU DùNG
 
Cung c?p d?ch v? cho Khách hàng và qu?n ly, s? d?ng th?ng tin cá nhan c?a Ng??i Tiêu Dùng nh?m m?c ?ích qu?n ly c? s? d? li?u v? Ng??i Tiêu Dùng và k?p th?i x? ly các tình hu?ng phát sinh (n?u có).
 
2. PH?M VI S? D?NG TH?NG TIN Cá NH?N
 
Website purabep.com s? d?ng th?ng tin c?a Ng??i Tiêu Dùng cung c?p ??:
 
      ? Cung c?p các d?ch v? ??n Ng??i Tiêu Dùng;
      ? G?i các th?ng báo v? các ho?t ??ng trao ??i th?ng tin gi?a Ng??i Tiêu Dùng và Purabep
      ? Ng?n ng?a các ho?t ??ng phá h?y, chi?m ?o?t tài kho?n ng??i dùng c?a Ng??i Tiêu Dùng ho?c các ho?t ??ng gi? m?o Ng??i Tiêu Dùng;
      ? Liên l?c và gi?i quy?t khi?u n?i v?i Ng??i Tiêu Dùng;
      ? Xác nh?n và trao ??i th?ng tin v? giao d?ch c?a Ng??i Tiêu Dùng t?i Purabep
      ? Trong tr??ng h?p có yêu c?u c?a c? quan qu?n ly nhà n??c có th?m quy?n.
 
3. TH?I GIAN L?U TR? TH?NG TIN Cá NH?N
 
Kh?ng có th?i h?n ngo?i tr? tr??ng h?p Ng??i Tiêu Dùng g?i có yêu c?u h?y b? t?i cho Ban qu?n tr? ho?c C?ng ty gi?i th? ho?c b? phá s?n.
 
4. NH?NG NG??I HO?C T? CH?C Có TH? ???C TI?P C?N V?I TH?NG TIN Cá NH?N C?A NG??I TIêU DùNG
 
Ng??i Tiêu Dùng ??ng y r?ng, trong tr??ng h?p c?n thi?t, các c? quan/ t? ch?c/cá nhan sau có quy?n ???c ti?p c?n và thu th?p các th?ng tin cá nhan c?a mình, bao g?m:
 
      ? Ban qu?n tr?.
      ? Bên th? ba có d?ch v? tích h?p v?i Website purabep.com
      ? C?ng ty t? ch?c s? ki?n và nhà tài tr?
      ? C? quan nhà n??c có th?m quy?n trong tr??ng h?p có yêu c?u theo quy ??nh t?i quy ch? ho?t ??ng
      ? C?ng ty nghiên c?u th? tr??ng
      ? C? v?n tài chính, pháp ly và C?ng ty ki?m toán
      ? Bên khi?u n?i ch?ng minh ???c hành vi vi ph?m c?a Ng??i Tiêu Dùng
      ? Theo yêu c?u c?a c? quan nhà n??c có th?m quy?n
 
5. ??A CH? C?A ??N V? THU TH?P Và QU?N LY TH?NG TIN
 
C?ng Ty TNHH Puratos Grand-Place Vi?t Nam
      ? ??a ch?: S? 51 ???ng s? 8, KCN Vi?t Nam -Singapore, Ph??ng Bình Hòa, Thành Ph? Thu?n An, T?nh Bình D??ng.
      ? ?i?n tho?i: 1800 7247
      ? Email: purabep@puratosgrandplace.com
 
6. PH??NG TI?N Và C?NG C? ?? NG??I TIêU DùNG TI?P C?N Và CH?NH S?A D? LI?U TH?NG TIN Cá NH?N C?A MìNH
 
Ng??i Tiêu Dùng có quy?n t? ki?m tra, c?p nh?t, ?i?u ch?nh ho?c h?y b? th?ng tin cá nhan c?a mình b?ng cách ??ng nh?p vào Website purabep.com và ch?nh s?a th?ng tin cá nhan ho?c yêu c?u Ban qu?n tr? th?c hi?n vi?c này.
Ng??i Tiêu Dùng có quy?n g?i khi?u n?i v? vi?c l? th?ng tin cá nhan c?a mình cho bên th? 3 ??n Ban qu?n tr?. Khi ti?p nh?n nh?ng ph?n h?i này, Purabep s? xác nh?n l?i th?ng tin, ph?i có trách nhi?m tr? l?i ly do và h??ng d?n Ng??i Tiêu Dùng kh?i ph?c và b?o m?t l?i th?ng tin.
 
Các hình th?c ti?p nh?n th?ng tin khi?u n?i c?a Ng??i Tiêu Dùng:
      i) Qua email: purabep@puratosgrandplace.com
      ii) Qua ?i?n tho?i: 1800 7247
 
7. CAM K?T B?O M?T TH?NG TIN Cá NH?N C?A NG??I TIêU DùNG
 
Th?ng tin cá nhan c?a Ng??i Tiêu Dùng trên Website purabep.com ???c Ban qu?n tr? cam k?t b?o m?t tuy?t ??i theo chính sách b?o m?t th?ng tin cá nhan ???c ??ng t?i trên Website purabep.com. Vi?c thu th?p và s? d?ng th?ng tin c?a m?i Ng??i Tiêu Dùng ch? ???c th?c hi?n khi có s? ??ng y c?a Ng??i Tiêu Dùng tr? nh?ng tr??ng h?p pháp lu?t có quy ??nh khác và quy ??nh này.
 
Kh?ng s? d?ng, kh?ng chuy?n giao, cung c?p ho?c ti?t l? cho bên th? 3 v? th?ng tin cá nhan c?a Ng??i Tiêu Dùng khi kh?ng có s? ??ng y c?a Ng??i Tiêu Dùng ngo?i tr? các tr??ng h?p ???c quy ??nh t?i quy ??nh này ho?c quy ??nh c?a pháp lu?t.
 
Trong tr??ng h?p máy ch? l?u tr? th?ng tin b? hacker t?n c?ng d?n ??n m?t mát d? li?u cá nhan c?a Ng??i Tiêu Dùng, Ban qu?n tr? có trách nhi?m th?ng báo và làm vi?c v?i c? quan ch?c n?ng ?i?u tra và x? ly k?p th?i, ??ng th?i th?ng báo cho Ng??i Tiêu Dùng ???c bi?t v? v? vi?c.
 
B?o m?t tuy?t ??i m?i th?ng tin giao d?ch tr?c tuy?n c?a Ng??i Tiêu Dùng bao g?m th?ng tin hóa ??n k? toán ch?ng t? s? hóa t?i h? ?m ?n b?n ?? truy c?p vào trang website ???c v?n hành b?i C?ng Ty TNHH Puratos Grand-Place Vi?t Nam. Chúng t?i t?n tr?ng và cam k?t s? b?o m?t nh?ng th?ng tin mang tính riêng t? c?a b?n. Xin vui lòng ??c b?n Chính sách b?o v? th?ng tin cá nhan c?a ng??i tiêu dùng d??i ?ay ?? hi?u h?n nh?ng cam k?t mà chúng t?i th?c hi?n nh?m t?n tr?ng và b?o v? quy?n l?i c?a ng??i truy c?p.
B?o v? th?ng tin cá nhan c?a ng??i tiêu dùng và gay d?ng ???c ni?m tin cho b?n là v?n ?? r?t quan tr?ng v?i chúng t?i. Vì v?y, chúng t?i s? dùng tên và các th?ng tin khác liên quan ??n b?n tuan th? theo n?i dung c?a chính sách này. Chúng t?i ch? thu th?p nh?ng th?ng tin c?n thi?t liên quan ??n giao d?ch mua bán.
 
CHíNH SáCH B?O V? TH?NG TIN Cá NH?N C?A NG??I TIêU DùNG
 
Ng??i Tiêu Dùng ho?c Khách hàng s? ???c yêu ca?u ?i?n ??y ?? các th?ng tin theo các tr??ng th?ng tin theo m?u có s?n trên Website purabep.com nh?: H? và Tên, ??a ch? (nhà riêng ho?c v?n phòng), ??a ch? email (c?ng ty ho?c cá nhan), s?? ?iê?n tho?i (di ???ng, nhà riêng ho?c v?n phòng), các chi tiê?t th? tín d?ng (là lo?i và s?? th? tín d?ng, m? CVC, ngày tháng hê?t h?n, tên ch? th?) và trong m?c ??? có thê?, các tu? ch?n... Th?ng tin này ???c yêu ca?u ?ê? ??t và hoàn ta?t viê?c ??t hàng online c?a Khách hàng (bao g??m g?i email xác nha?n ??t hàng ?ê?n Khách hàng).
 
1. M?C ?íCH THU TH?P TH?NG TIN Cá NH?N C?A NG??I TIêU DùNG
 
Cung c?p d?ch v? cho Khách hàng và qu?n ly, s? d?ng th?ng tin cá nhan c?a Ng??i Tiêu Dùng nh?m m?c ?ích qu?n ly c? s? d? li?u v? Ng??i Tiêu Dùng và k?p th?i x? ly các tình hu?ng phát sinh (n?u có).
 
2. PH?M VI S? D?NG TH?NG TIN Cá NH?N
 
Website purabep.com s? d?ng th?ng tin c?a Ng??i Tiêu Dùng cung c?p ??:
 
      ? Cung c?p các d?ch v? ??n Ng??i Tiêu Dùng;
      ? G?i các th?ng báo v? các ho?t ??ng trao ??i th?ng tin gi?a Ng??i Tiêu Dùng và Purabep
      ? Ng?n ng?a các ho?t ??ng phá h?y, chi?m ?o?t tài kho?n ng??i dùng c?a Ng??i Tiêu Dùng ho?c các ho?t ??ng gi? m?o Ng??i Tiêu Dùng;
      ? Liên l?c và gi?i quy?t khi?u n?i v?i Ng??i Tiêu Dùng;
      ? Xác nh?n và trao ??i th?ng tin v? giao d?ch c?a Ng??i Tiêu Dùng t?i Purabep
      ? Trong tr??ng h?p có yêu c?u c?a c? quan qu?n ly nhà n??c có th?m quy?n.
 
3. TH?I GIAN L?U TR? TH?NG TIN Cá NH?N
 
Kh?ng có th?i h?n ngo?i tr? tr??ng h?p Ng??i Tiêu Dùng g?i có yêu c?u h?y b? t?i cho Ban qu?n tr? ho?c C?ng ty gi?i th? ho?c b? phá s?n.
 
4. NH?NG NG??I HO?C T? CH?C Có TH? ???C TI?P C?N V?I TH?NG TIN Cá NH?N C?A NG??I TIêU DùNG
 
Ng??i Tiêu Dùng ??ng y r?ng, trong tr??ng h?p c?n thi?t, các c? quan/ t? ch?c/cá nhan sau có quy?n ???c ti?p c?n và thu th?p các th?ng tin cá nhan c?a mình, bao g?m:
 
      ? Ban qu?n tr?.
      ? Bên th? ba có d?ch v? tích h?p v?i Website purabep.com
      ? C?ng ty t? ch?c s? ki?n và nhà tài tr?
      ? C? quan nhà n??c có th?m quy?n trong tr??ng h?p có yêu c?u theo quy ??nh t?i quy ch? ho?t ??ng
      ? C?ng ty nghiên c?u th? tr??ng
      ? C? v?n tài chính, pháp ly và C?ng ty ki?m toán
      ? Bên khi?u n?i ch?ng minh ???c hành vi vi ph?m c?a Ng??i Tiêu Dùng
      ? Theo yêu c?u c?a c? quan nhà n??c có th?m quy?n
 
5. ??A CH? C?A ??N V? THU TH?P Và QU?N LY TH?NG TIN
 
C?ng Ty TNHH Puratos Grand-Place Vi?t Nam
      ? ??a ch?: S? 51 ???ng s? 8, KCN Vi?t Nam -Singapore, Ph??ng Bình Hòa, Thành Ph? Thu?n An, T?nh Bình D??ng.
      ? ?i?n tho?i: 1800 7247
      ? Email: purabep@puratosgrandplace.com
 
6. PH??NG TI?N Và C?NG C? ?? NG??I TIêU DùNG TI?P C?N Và CH?NH S?A D? LI?U TH?NG TIN Cá NH?N C?A MìNH
 
Ng??i Tiêu Dùng có quy?n t? ki?m tra, c?p nh?t, ?i?u ch?nh ho?c h?y b? th?ng tin cá nhan c?a mình b?ng cách ??ng nh?p vào Website purabep.com và ch?nh s?a th?ng tin cá nhan ho?c yêu c?u Ban qu?n tr? th?c hi?n vi?c này.
Ng??i Tiêu Dùng có quy?n g?i khi?u n?i v? vi?c l? th?ng tin cá nhan c?a mình cho bên th? 3 ??n Ban qu?n tr?. Khi ti?p nh?n nh?ng ph?n h?i này, Purabep s? xác nh?n l?i th?ng tin, ph?i có trách nhi?m tr? l?i ly do và h??ng d?n Ng??i Tiêu Dùng kh?i ph?c và b?o m?t l?i th?ng tin.
 
Các hình th?c ti?p nh?n th?ng tin khi?u n?i c?a Ng??i Tiêu Dùng:
      i) Qua email: purabep@puratosgrandplace.com
      ii) Qua ?i?n tho?i: 1800 7247
 
7. CAM K?T B?O M?T TH?NG TIN Cá NH?N C?A NG??I TIêU DùNG
 
Th?ng tin cá nhan c?a Ng??i Tiêu Dùng trên Website purabep.com ???c Ban qu?n tr? cam k?t b?o m?t tuy?t ??i theo chính sách b?o m?t th?ng tin cá nhan ???c ??ng t?i trên Website purabep.com. Vi?c thu th?p và s? d?ng th?ng tin c?a m?i Ng??i Tiêu Dùng ch? ???c th?c hi?n khi có s? ??ng y c?a Ng??i Tiêu Dùng tr? nh?ng tr??ng h?p pháp lu?t có quy ??nh khác và quy ??nh này.
 
Kh?ng s? d?ng, kh?ng chuy?n giao, cung c?p ho?c ti?t l? cho bên th? 3 v? th?ng tin cá nhan c?a Ng??i Tiêu Dùng khi kh?ng có s? ??ng y c?a Ng??i Tiêu Dùng ngo?i tr? các tr??ng h?p ???c quy ??nh t?i quy ??nh này ho?c quy ??nh c?a pháp lu?t.
 
Trong tr??ng h?p máy ch? l?u tr? th?ng tin b? hacker t?n c?ng d?n ??n m?t mát d? li?u cá nhan c?a Ng??i Tiêu Dùng, Ban qu?n tr? có trách nhi?m th?ng báo và làm vi?c v?i c? quan ch?c n?ng ?i?u tra và x? ly k?p th?i, ??ng th?i th?ng báo cho Ng??i Tiêu Dùng ???c bi?t v? v? vi?c.
 
B?o m?t tuy?t ??i m?i th?ng tin giao d?ch tr?c tuy?n c?a Ng??i Tiêu Dùng bao g?m th?ng tin hóa ??n k? toán ch?ng t? s? hóa t?i h? C?m ?n b?n ?? truy c?p vào trang website ???c v?n hành b?i C?ng Ty TNHH Puratos Grand-Place Vi?t Nam. Chúng t?i t?n tr?ng và cam k?t s? b?o m?t nh?ng th?ng tin mang tính riêng t? c?a b?n. Xin vui lòng ??c b?n Chính sách b?o v? th?ng tin cá nhan c?a ng??i tiêu dùng d??i ?ay ?? hi?u h?n nh?ng cam k?t mà chúng t?i th?c hi?n nh?m t?n tr?ng và b?o v? quy?n l?i c?a ng??i truy c?p.
B?o v? th?ng tin cá nhan c?a ng??i tiêu dùng và gay d?ng ???c ni?m tin cho b?n là v?n ?? r?t quan tr?ng v?i chúng t?i. Vì v?y, chúng t?i s? dùng tên và các th?ng tin khác liên quan ??n b?n tuan th? theo n?i dung c?a chính sách này. Chúng t?i ch? thu th?p nh?ng th?ng tin c?n thi?t liên quan ??n giao d?ch mua bán.
 
CHíNH SáCH B?O V? TH?NG TIN Cá NH?N C?A NG??I
TOP